Thành Hôn Học Minh & Như Mai Lễ Vu Quy Tuyền & Cường Lễ Vu Quy Tuyết Mai & Hữu Trọng Lễ Vu Quy Ngọc Dung & Hoàng Luân Lễ Thành Hôn Lê Tùng & Phạm Liên Lễ Thành Hôn Nguyễn Ngọc & Tử Giang Lễ Báo Hỷ Minh Hải & Thùy Trâm Lễ Báo Hỷ Quan Vũ & Thị Thới Lễ Báo hỷ Tấn Việt & Cẩm Hằng Lễ Thành Hôn Ngọc Phong & Khánh Hạ Lễ Vu Quy Kim Tơ & Thanh Nhã Lễ Thành Hôn Minh Hải & Thùy Trâm Lễ Thành Hôn Thái Bình & Kiều Minh Lễ Thành Hôn Khánh Lân & Hoài Thương